Szukaj
Solid3d - sklep internetowy - filament i akcesoria do drukarek 3d - Kraków
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

REGULAMIN

 

&1

Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

1) Sprzedawca – Firma Solid3d Kacper Kaczmarczyk z siedzibą we Wrocance, ul. Krośnieńska 11, NIP 684-253-72-93, REGON: 381001352 wpisana do rejestru CEIDG prowadzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dostarczająca Usługi za pośrednictwem Serwisu.

2) Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej .

3) Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną sklep.solid3d.pl.

4) Usługi – usługi wydruku, serwisu, oraz inne dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

5) Towary - rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości będące przedmiotem dostawy na zamówienie Kupującego przez Sprzedawcę w wykonaniu umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron.

6) Potwierdzenie Realizacji - zawiadomienie Kupującego na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Usługi oraz szczegóły dostawy.

7) Dostarczanie Produktów - sprzedaż Towarów lub świadczenie Usług.

8) mail – adres poczty elektronicznej;

9) Strony - Sprzedawca i Kupujący.

 

&2

Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Kupującego zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie SerwisuRegulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Kupujący, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią. Do dostarczania Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Kupującego, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 

&3

Rodzaj i zakres działalności

Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (świadczeniu) usług wydruku za pośrednictwem Serwisu.

 

&4

Zawarcie Umowy

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Usług, tylko zaproszenie do składania ofert.
 2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
 3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Kupującego przez 7dni od chwili dojścia do niego potwierdzenia otrzymania oferty na wskazany przez Kupującego adres mailowy.
 4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4 nie stanowi przyjęcia oferty jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji, które powinno zostać wysłane niezwłocznie. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji na wskazany przez Kupującego adres mailowy w terminie dni od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia otrzymania oferty, oferta wygasa.
 5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Realizacji.
 6. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Kupującego oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.

 

&5

Składanie Zamówienia

 1. Składanie zamówienia następuje poprzez:
 1. Kontakt telefoniczny pod nr tel. 791604488.
 2. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej.
 3.  Wysłanie maila na adres mailowy sklep@solid3d.pl.

 

&6

Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie podanym drogą mailową.
 2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Usługi, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Kupującego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Kupujący nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

 

&7

 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zakupionego Towaru, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie zakupionego Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę: Kacper Kaczmarczyk tel. 791 604 488 mail: sklep@solid3d.pl o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się za zachowany jeżeli Klient przekaże w jeden z powyżej wskazanych sposobów informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 
 6. Zwrot w/w płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie
 7. Koszty związane ze zwrotem Towaru ponosi Klient.

 

&8

„Dostawa” Usługi

 1. Zamówione Usługi zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia / mailu, o którym mowa w § 5 ust. 1, że sposób ich dostarczenia wynika ze specyfiki świadczonej Usługi. W tym ostatnim wypadku dostarczenie odbywa się w sposób właściwy dla danej Usługi.
 2. Koszt dostawy jest zależny od wielkości zamówienia i wybranego rodzaju dostawy.
 3. Czas wysyłki jest zależny od wielkości zamówienia i jest określany przed finalizacją zamówienia przez klienta.

 

&9

Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
 1. a) połączenie z siecią Internet,
 2. b) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Firefox w wersji co najmniej 20.0.
 3. c) włączona obsługa Cookies i Java Script
 1. W razie korzystania przez Kupującego ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

 

&10

Płatności

 1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Towar.
 2. Cena i inne istotne warunki związane z Towarem są każdorazowo podane w ofercie sprzedaży Towaru przesłanej na maila Kupującego.
 3. Kupujący jest uprawniony do dokonania przedpłaty należnej Ceny.
 4. Jeżeli Kupujący nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3 zapłata następuje w przy lub po dostarczeniu Towaru lub wystawieniu faktury lub rachunku w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 5. Zapłata jest możliwa w formie:
 1. a) Gotówkowej przy odbiorze;
 2. b) Przelewem na konto 84 1050 1445 1000 0097 0410 9199.
 3. c) Płatności drogą elektroniczną.
 1. Kupujący wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
 2. Jeżeli Kupujący zgłosi w formularzu zamówienia / mailu żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.
 3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl.

 

&11

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Kupujący może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
  1. oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  2. skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres kontakt@solid3d.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Kupującego (w tym jego imię i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi nie będzie możliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie Usługi nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

 

&12

Własność intelektualna

 1. Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Kupującego realizacji zamówienia) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Kupujący zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Kupującego, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sprzedawca w zakresie usług druku udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z Usług dla własnych potrzeb Kupującego. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

 

&13

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Kupującego lub Sprzedawcę.
 2. Kupujący nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Kupującego.
 4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Kupującego formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Kupującego błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.

 

INFORMACJA ODNOŚNIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), uprzejmie informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu) są wykorzystywane przez administratora w celu przekazywania informacji związanych z przygotowaniem dla Państwa wycen i realizacji zamówień.

Administratorem danych jest firma Firma Solid3d Kacper Kaczmarczyk z siedzibą we Wrocance, ul. Krośnieńska 11, NIP 684-253-72-93.

Podane przez Państwa dane będą przechowywane przez administratora przez okres 12 miesięcy od ostatniego kontaktu. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim chyba, że nastąpi konieczność udostępnienia tych danych podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne lub księgowe na rzecz administratora albo organom nadzorczym.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w umowie, ofercie bądź formularzu kontaktowym. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez administratora.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także usunięcia (co również wiąże się z zakończeniem korzystania z usług świadczonych przez administratora.).
Informujemy również, że są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Wszelkie żądania w tym zakresie należy kierować na adres e-mail: kontakt@solid3d.pl

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl